test mode

Федерация экстремального велоспорта | ФЭВ

Устав

СТАТУТ Громадської міській організації

ФЕДЕРАЦІЇ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО

ВЕЛОСПОРТУ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА

Стаття 1. Загальні положення

Громадська міська організація

  1. Федерація екстремального велоспорту Днiпропетровська (далі “Федерація”) є Дніпропетровспаькою громадською організацією спортивної спрямованості, яка об’єднує спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців в досягненні мети і завдань, передбачених цим Статутом.
  2. Федерація діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності її членів (учасників), самоврядування, законності та гласності.
  3. Федерація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.
  4. Федерація визнає Статути, мету та завдання Європейського союзу велосипедистів, Міжнародного союзу велосипедистів (УСІ), у своїй діяльності керується встановленими нею принципами і правилами.
  5. Федерація поширює свою діяльність на всю територію Дніпропетровська. Федерація співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями як в Україні, так і за її межами.
  6. Рішення керівних органів Федерації, видані в межах її компетенції, обов’язкові для виконання всіма її членами.
  7. Федерація відповідає по своїх зобов’язаннях майном, що їй належить, на яке за чинним законодавством може бути накладено стягнення.
  8. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності по зобов’язаннях Федерації так само, як і Федерація не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, якщо інше не передбачено додатковими угодами між Федерацією та відповідними державними органами.
  9. Федерація здійснює всі права власності на майно, що їй належить згідно з чинним законодавством України.
  10. Федерація набуває статус юридичної особи з моменту державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, зразки яких затверджуються Виконкомом, рахунки в установах банків. Символіка реєструється у встановленому Законом порядку.

Стаття 2. Назва, місце розташування громадської міській організації

2.1. Назва громадської міськой організації українською мовою:

Федерація екстремального велоспорту  .

2.2. Місце розташування Федерації: м.Дніпропетровськ.

Стаття 3. Мета і завдання громадської міській організації

3.1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку видів велоспорту в м.Дніпропетровськ, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному і гармонійному розвитку особистості, зміцненню здоров’я громадян, формуванню здорового способу життя та захист спільних законних інтересів своїх членів.

3.2. Федерація ставить перед собою завдання:

 • сприяння розробці та втіленню в життя програми розвитку відповідних видів спорту в м.Дніпропетровськ, вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, їх успішному виступу на  змаганнях;
 • сприяння становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами Федерації.

3.3. Для здійснення своїх статутних завдань Федерація в установленому законом порядку:

 • поширює інформацію в Україні про відповідні види велоспорту та про діяльність Федерації;
 • надає організаційну та методичну допомогу місцевим осередкам, місцевим громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у роботі по залученню населення до занять відповідними видами велосипедного спорту;
 • бере участь у розробці і реалізації програми розвитку відповідних видів велоспорту;
 • сприяє розробці і здійсненню заходів по узагальненню та поширенню передового досвіду тренерів, суддів, інших фахівців з велосипедного спорту;
 • організовує навчально-тренувальні збори, змагання, інші заходи серед членів Федерації в м.Дніпропетровськ;
 • розвиває і зміцнює свою матеріально-технічну та фінансову базу;
 • організовує навчання та підвищення кваліфікації фахівців – членів Федерації в м.Дніпропетровськ;
 • затверджує за полагодженням з Держкомспортом правила змагань, положення про змагання серед членів Федерації, здійснює контроль за їх дотриманням;
 • збирає, узагальнює і вивчає, поширює передовий досвід у сфері відповідних видів велоспорту;
 • бере участь у плануванні, підготовці та проведенні Держкомспортом Дніпропетровських  заходів і змагань з відповідних видів велоспорту;
 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;
 • розробляє і затверджує календарний план спортивних змагань Федерації, забезпечує їх підготовку та проведення;
 • здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій зі статусом юридичної особи, засновує підприємства;
 • забезпечує соціальний захист членів Федерації, надає допомогу ветеранам спорту;
 • здійснює добір спортсменів, тренерів та інших фахівців – членів Федерації для участі в змаганнях, зборах;
 • захищає законні інтереси членів Федерації у відносинах з державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;
 • представляє спортсменів, тренерів та інших фахівців Федерації до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань;
 • бере участь у будівництві та експлуатації спортивних споруд, створенні лікувально-оздоровчих центрів, центрів реабілітації, виробництв та виготовленню спортивного інвентарю та обладнання, одягу, взуття, тощо;
 • у встановленому порядку надає населенню комплекс послуг спортивного призначення;
 • організовує виготовлення офіційної, нагородної та пам’ятної атрибутики, сувенірної, рекламної та іншої продукції Федерації;
 • використовує інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству і цьому Статутові.

Стаття 4. Члени Федерації, їх права та обов’язки

4.1. Федерація будується на засадах індивідуального та колективного членства.

4.2. Індивідуальним членом Федерації може бути громадянин України віком від 14 років, який визнає принципи, мету, завдання та Статут Федерації, є членом одного із її місцевих осередків, сплачує членські внески.

Прийом індивідуальних членів до Федерації та вихід з неї здійснюється за рішенням керівного органу місцевого осередку Федерації на підставі поданої заяви.

4.3. Колективними членами Федерації можуть бути громадські організації, трудові колективи підприємств, установ і організацій, що визнають принципи, мету, завдання та Статут Федерації, сприяють їх втіленню, сплачують членські внески.

Прийом колективних членів до Федерації та вихід з неї здійснюється за рішенням керівного органу місцевого осередку Федерації на підставі рішення керівного органу громадської організації, рішення колективу підприємства, установи, організації та поданої заяви.

Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

Індивідуальні та колективні члени мають рівні права і обов’язки.

4.4. Члени Федерації мають право:

 • брати участь у роботі Федерації;
 • обирати і бути обраними до керівних органів Федерації;
 • одержувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Федерації, матеріальну, методичну, консультативну допомогу Федерації;
 • брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Федерацією, на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами Федерації;
 • вільно виходити з Федерації.

4.5. Члени Федерації зобов’язані:

 • активно сприяти розвитку в м. Дніпропетровськ відповідних видів велоспорту;
 • дотримуватись у своїй діяльності вимог цього Статуту та регламентуючих документів Федерації;
 • виконувати рішення, прийняті керівними органами Федерації;
 • співпрацювати з Федерацією з усіх питань, які стосуються організації змагань;
 • своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески;
 • дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами Федерації.

4.6. Членство в Федерації може бути припинене на підставі:

 • поданої до місцевого осередку заяви про вихід з Федерації (для індивідуального члена), а також рішення керівного орган громадської організації або рішення колективу підприємства, установи, організації;
 • рішення керівного органу місцевого осередку Федерації або Виконкому Федерації у випадку порушення його положення чи цього Статуту;
 • невиконання рішень керівних органів Федерації чи її місцевого осередку;
 • скоєння неетичних дій щодо окремих членів Федерації або дій, спрямованих на підрив авторитету Федерації в місцевих органах виконавчої влади, громадських та міжнародних організаціях;
 • невиконання своїх обов’язків, пов’язаних з участю у діяльності Федерації, завдання шкоди майну Федерації.

Стаття 5. Структура та керівні органи громадської міськой організації

5.1. Вищим керівним органом Федерації є Конференція її делегатів, яка скликається один раз на рік.

5.2. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів. Норму представництва та порядок обрання делегатів визначає Виконком Федерації.

5.3. Позачергова Конференція скликається з ініціативи Виконкому Федерації або 1/3 членів Федерації або за вимогою Ревізійної комісії Федерації.

5.4. Конференція:

 • визначає основні напрямки діяльності Федерації;
 • затверджує Статут Федерації, вносить до нього зміни і доповнення;
 • обирає строком на чотири роки склад Виконкому Федерації, Президента, віце-президентів, Ревізійну комісію Федерації;
 • заслуховує звіти Президента, Ревізійної комісії Федерації, головних тренерів з видів велоспорту, членів Федерації;
 • вирішує питання про реорганізацію чи ліквідацію Федерації;
 • реалізує право власності на майно та кошти Федерації;
 • розглядає і вирішує будь-які інші питання діяльності Федерації.

5.5 Рішення Конференції про реорганізацію чи ліквідацію Федерації приймаються 3/4 голосів обраних делегатів, рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

За рішенням простої більшості голосів делегатів Конференції голосування під час проведення виборів може бути як таємним, так і відкритим.

  1. Керівним органом Федерації в період між Конференціями є Виконком Федерації, очолюваний Президентом Федерації.
  2. До складу Виконкому Федерації входять за посадою Президент, віце-президенти, генеральний секретар, президент колегії комісарів (суддів з велоспорту).
  3. Засідання Виконкому Федерації проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 2 місяці.
  4. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Виконкому.
  5. Рішення Виконкому Федерації приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Виконкому. За умови рівності голосів голос Президента Федерації є вирішальним.
  6. Виконком Федерації:
 • затверджує Положення про розміри та порядок сплати вступних та членських внесків;
 • забезпечує виконання завдань і функцій, визначених Статутом Федерації, рішень Конференції;
 • визначає напрямки поточної роботи Федерації;
 • скликає Конференції, встановлює норми представництва делегатів та порядок їх делегування;
 • встановлює розміри вступних, членських та інших внесків, порядок їх сплати;
 • розглядає питання про   використання матеріальних та фінансових ресурсів Федерації, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис надходжень і витрат, контролює його виконання;
 • контролює виконання договорів і контрактів;
 • затверджує положення та інші регламентуючі документи Федерації;
 • призначає на посаду генерального секретаря Федерації;
 • затверджує структуру, штатний розклад, керівників структурних підрозділів;
 • створює робочі органи Федерації (комітети, комісії тощо), затверджує положення про них та голів робочих органів;
 • вирішує питання морального та матеріального заохочення, соціального захисту членів Федерації;
 • приймає рішення про участь Федерації у створенні та створює самостійно госпрозрахункові установи, організації, засновує підприємства, благодійні фонди, затверджує їх Статути;
 • вирішує інші питання діяльності Федерації.
  1. Президент Федерації:
 • забезпечує виконання рішень Конференцій, Виконкому Федерації;
 • організовує підготовку засідань Виконкому Федерації та Конференцій, скликає засідання Виконкому;
 • забезпечує дотримання Статуту Федерації у її практичній діяльності;
 • розпоряджається майном та коштами Федерації на підставі рішень Конференцій та Виконкому, здійснює фінансові операції, організовує ведення фінансової документації;
 • представляє інтереси Федерації у державних органах;
 • підписує офіційну документацію;
 • визначає ступінь відповідальності керівників Федерації, проводить розподіл обов’язків між ними;
 • приймає і звільняє штатних працівників Федерації;
 • несе відповідальність за результати фінансової діяльності, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів;
 • вирішує інші питання поточної діяльності Федерації.
  1. Віце-президенти Федерації здійснюють організацію роботи Федерації за напрямками її діяльності відповідно до рішень Конференції, доручень Президента.
  2. На час відсутності Президента Федерації віце-президенти за його дорученням реалізують повноваження Президента.
  3. Для поточної оперативної, технічної роботи Виконком створює Секретаріат, що є адміністративним органом Федерації.
  4. До складу Секретаріату Федерації входять штатні працівники, які працюють у ньому відповідно до трудового договору. Залучення експертів, консультантів та інших фахівців здійснюється на договірних засадах.
  5. Відповідні договори зі штатними працівниками Секретаріату, залученими фахівцями укладає Президент Федерації.
  6. Секретаріат очолює генеральний секретар Федерації.
  7. Генеральний секретар Федерації:
 • організовує виконання рішень Конференції, Виконкому, доручень Президента Федерації;
 • забезпечує ведення діловодства Федерації;
 • здійснює підготовку засідань Виконкому Федерації, Конференції;
 • веде облік членів Федерації;
 • виконує інші функції відповідно до розподілу обов’язків між керівниками Федерації.
  1. Контроль за дотриманням Статуту Федерації, фінансово-господарською діяльністю Федерації здійснюється Ревізійною комісією, яка підзвітна Конференції.
  2. Ревізійна комісія здійснює перевірки за дорученням Конференції, вимогою 1/3 членів Федерації та власною ініціативою.
  3. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації та її членів необхідні матеріали, фінансові та інші документи, а також особисті пояснення.
  4. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції або засідання Виконкому Федерації, якщо виникла загроза інтересам Федерації чи її членам або виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації чи її членів.
  5. Ревізійна комісія обирається Конференцією і складається не менш, як з трьох осіб.

Стаття 6. Власність та господарська діяльність громадської міськiй організації

6.1. Відповідно до чинного законодавства Федерація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. Федерація може набувати право власності на кошти та інше майно, передане членами Федерації або державою у встановленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями; а також на майно, придбане за рахунок власних коштів; на майно і кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Федерацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.2. Постійним джерелом формування власних коштів Федерації є:

 • надходження від основної діяльності, в тому числі членські, вступні та інші внески;
 • надходження від видавничої, рекламної та іншої комерційної діяльності створених госпрозрахункових установ, організацій, заснованих нею підприємств;
 • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.
  1. У власності Федерації можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Федерації, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.
  2. Федерація самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй майном через її керівні органи.
  3. Федерація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

Стаття 7. Зміни та доповнення до Статуту громадської міській організації

7.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Федерації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало більше половини присутніх делегатів.

7.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Федерація повідомляє в п’ятиденний термін реєструючий орган.

Стаття 8. Припинення діяльності громадської міській організації

8.1. Припинення діяльності Федерації може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2. Федерація може бути реорганізована за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало 3/4 обраних делегатів.

8.3. Федерація може бути ліквідована за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало 3/4 обраних делегатів, або за рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Для вирішення всіх питань, пов’язаних з ліквідацією Федерації, Конференцією або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Федерації, утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.5 У разі ліквідації Федерації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету держави.